Ми – сильні! Ми – українці!

postheadericon Річний звіт керівника про діяльність закладу освіти

З В І Т

директора ЗДО № 175

з питань статутної діяльності у 2022-2023 навчальному році

 1.Підвищення рівня організації освітнього процесу ЗДО

В умовах повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України та введення воєнного стану 24 лютого 2022 р., строк дії якого продовжено на 90 діб Указом Президента України від 26.07.2023 року № 451/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», відбулися зміни в організації та проведенні освітнього процесу в ЗДО, що стало викликом для системи освіти. Попри тому, зазначену вище, ЗДО  продовжує надавати дітям освітні послуги у дистанційному форматі . Заклад освіти здійснює відповідні кроки щодо законодавчого, нормативно-правового врегулювання питань та виконання заходів, що направлені на забезпечення безпечного функціонування закладу, організації освітнього процесу, оновлення змісту освіти, захисту прав здобувачів освіти та педагогічних працівників.

Заклад дошкільної освіти у навчальному році планував свою діяльність та формував стратегію розвитку, забезпечував добір і розстановку кадрів відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,   іншими нормативно-правовими актами, власним статутом. Діяльність  дошкільного  закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти та регламентувалася відповідно до вимог освітніх програм розвитку, виховання і навчання дітей, планом роботи на навчальний рік, схвалено педагогічною радою закладу 29.08.2022 року ( протокол № 1). 

Система управління закладу будувалася відповідно до нормативно-правової бази, яка забезпечує реалізацію державної політики в галузі дошкільної освіти .

У 2022-2023 навчальному році заклад задовольняв потреби дітей відповідної прилеглої території в здобутті дошкільної освіти та забезпечував відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти, реалізація якого здійснювалася через Освітня програма «Дитина» від 2-7 років Науковий к редактор  Г.В. Бєлєнька., О.А Половіна, І.В. Кондратець,)  (2020 р), Програма корекційно-розвиткова робота із дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення» Автор І.Кравцова, Л. Стахова, 2020, Парціальна програма  «Дошкільнятам –освіта сталого розвитку» Гавриш Н.В. Пометун І.О, Парціальна програма з фізичного виховання для дітей дошкільного віку «Дитячий фітнес» Науковий керівник Аксьонова О.П. О.В. Яценко О.Ю Ксєндзова м. Запоріжжя Парціальна програма національно-патріотичного виховання «Україна-моя Батьківщина» О.Д, Рейпольська О.М Каплуновська І.І.Кичата Ю.М. Палець

В минулому навчальному році, 2022-2023 , колектив спрямував свої зусилля на вирішення   річних завдань, а саме:

 1. Продовжити роботу щодо соціального розвитку, формування у дошкільників моделей поведінки сталого способу життя (2 рік )
 2. Підвищити якість дошкільної освіти засобами педагогічних технологій (Lego технології, ТРВЗ, З. Дьєнеша, Н.Гавриш, М. Монтессорі, прийомів мнемотехніки) спрямованих на розвиток особистості дитини ( 5 рік) .
 3. Спрямувати роботу колективу та батьків на актуалізацію основних завдань з безпеки життєдіяльності дошкільників шляхом формування знань спрямованих на застосування навичок , поведінки відповідно до наявної життєвої ситуації та цінного ставлення  до свого здоров’я.
 4. Продовжувати роботу з налагодження тісної взаємодії з родинами та громадськістю щодо надання якісної дошкільної освіти завдяки розширенню форм та видів співпраці з ними, прозорості та відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту та відкритій групі в соціальній мережі Facebook.

         Освітній процес  організовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (2021) та враховано під час взаємодії з дітьми «Методичні рекомендації до оновленого Базового компонента дошкільної освіти». Оскільки Стандарт дошкільної освіти є актуальним у будь-який час, утверджує політику держави в галузі дошкільної освіти .

         З метою реалізації річних завдань методичною службою закладу було проведено різноманітні форми методичної роботи: педагогічні ради, майстер-класи, тренінги, практикуми, педагогічні читання, відеопрезентації, працювала  ініціативна група тощо.

  Результатом роботи  щодо формування соціальних навичок  є: у дітей молодшого віку – позитивне емоційне ставлення до відвідування дошкільного закладу (укріпилося бажання дітей відвідувати  заклад), у дітей середнього віку спостерігається стійкий інтерес до ігрової діяльності у мікрогрупах, у дітей старшого віку – активізація ігрової діяльності, психологічного клімату в дитячих співтовариствах та гармонізація відносин між дітьми, а також зменшення тривожності, негативних емоцій, агресивно-захисних реакцій, асоціальних проявів, усамітнення вихованців. Але, існує проблема , щодо роботи  з дітьми, які   належать  до груп ризику ( асоціальні сім’ї ).

 Велике значення у прищепленні базових соціальних навичок має погодженість у вимогах до дитини й оцінках її вчинків всіх осіб, що здійснюють виховання дитини. Налагодження правильних взаємин, потрібного діалогу між батьками та дітьми, батьками та ЗДО. Сподіваємося, що результатом нашої роботи з батьками все ж таки було бажання та  прагнення дорослих змінити себе, своє ставлення до дитини, визнати її як  партнера по спілкуванню, тощо.

 Вище зазначене, може слугувати підґрунтям для продовження  роботи  педагогічного колективу у наступному, 2023-2024 навчальному році, щодо формування соціальної компетентності, розробки  механізмів  впровадження ідей сталого розвитку.

       Нині зміст дошкільної освіти органічно пов’язаний з ідеями Нової української школи: він забезпечує наступність між дошкільною та початковою освітою в умовах шкільної реформи. 

      Модернізувати зміст дошкільної освіти – означає вдосконалити його, змінивши відповідно до вимог часу, не зачіпаючи основ, сталих  методик, збагативши їх новими, прогресивними ідеями.  Сьогодні педагоги шукають дієвий інструмент, завдяки якому він може підготувати дитину сьогодні до світу завтра. 

       З 2018 року в ЗДО відбувається перехід від неефективних шаблонів до творчої ініціативи й індивідуальної відповідальності педагогів у проєктуванні й організації педагогічного процесу. Відповідно до закону «Про освіту», статті 42. Академічну доброчесність, яка передбачає самостійність у виборі форм і методів навчання, визначення стратегії і напрямів розвитку дитини, які відповідають нормативно-правовим документам, Державному стандарту  дошкільної  освіти .   Педагоги обрали певні педагогічні технології, які впроваджують в освітній процес. Маємо певні напрацювання.

       Методична служба закладу постійно відстежує результативність впровадження   педагогічних технологій в наступних напрямах: перший – це рівень засвоєння дітьми знань, умінь і навичок через моніторинг освітньої роботи; другий – узагальнення досвіду роботи педагогів. Узагальнюємо ці матеріали різними засобами: напрацювання серій конспектів занять, створення педагогічних проєктів спільної діяльності дітей з батьками, систематизація матеріалів з проблеми, над якою працюють вихователі, створення методичних розробок та презентацій, узагальнення досвіду роботи, створення програм гурткової роботи. Третій напрямок роботи – висвітлення роботи педагогів закладу з проблеми впровадження інноваційних технологій. 

      Таким чином, за роки опанування цієї технології, можна сказати наступне: допомагає вихователю привернути увагу дітей, урізноманітнити освітню діяльність під час реалізації  будь-яких завдань; ігри – завдання із набором з шести цеглинок LEGO  – DUPLO підвищує мотивацію дітей до педагогічного процесу, сприяє формуванню навичок винахідництва, допомагає втілювати положення Нової української школи, розвивати розумові та фізичні здібності: увагу, пам’ять, мовлення, дрібну моторику. Діти навчаються взаємодіяти з однолітками,  доводити розпочату роботу до кінця, працювати поряд і разом з дорослим, з однолітками. Педагоги технологію успішно застосовують на різних заняттях.  Проблемою залишається недостатня кількість навчальних наборів «Шість цеглинок».У наступному 2023-2024 навчальному році, колектив надалі буде урізноманітнювати педагогічний процес засобами  LEGO педагогічних технологій.

Реалізації освітнього процесу в ЗДО з використанням дистанційної форми здобуття освіти.

      У процесі організації освітньої діяльності в дистанційному форматі   особливу увагу було приділено таким аспектам:

 • організація навчання педагогічних працівників щодо дистанційної роботи з дітьми та надання їм методичної підтримки;
  • забезпечення педагогів необхідним обладнанням та доступом до інтернету;
  • організація психолого-педагогічної підтримки та супровід усіх учасників освітнього процесу;
  • систематичність організації освітнього процесу.

Освітні процес в ЗДО відбувався  відповідно до: орієнтовного графіку педагогів дистанційної роботи,  згідно розкладу, відповідно до вимог стандарту Базового компонента дошкільної освіти (2021) у дистанційному режимі (синхронному та асинхронному форматі).

       Упродовж робочого часу та визначеного графіка, працівники  виконували обов’язки, передбачені трудовим договором; оперативно відповідали на листи електронної пошти; організовували та проводили за розпорядженням керівника освітній процес з дошкільниками  дистанційно; складали, корегували плани роботи, готували  матеріали щодо дистанційної роботи з батьками (презентації, рекомендації щодо організації освітньої діяльності), виготовляли дидактичний матеріал; складали конспекти занять відповідно до  освітньої програма «Дитина» від 2-7 років ; підвищували  свій професійний рівень ,тощо.

       Під час проведення освітнього процесу  чітко дотримувались вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 24.03.2016 № 234

Найголовнішим критерієм вибору інструментів для організації дистанційного навчання  педагогами була відповідність поставленим методичним цілям, тобто те, наскільки певний сервіс чи ресурс уможливлює досягнення очікуваних результатів  освітнього процесу  в дистанційному форматі. При цьому було ураховано універсальність цих інструментів, щоб скоротити кількість різних платформ, які використовуються для освітнього процесу.                              

 Педагоги дошкільного закладу (22 чол.) складали індивідуальні плани дистанційної роботи (щомісячно), відповідно до структури: Розділ 1. Підвищення кваліфікації та самоосвіта. Розділ 2. Робота з дітьми. Розділ 3. Робота з батьками.  Індивідуальні плани дистанційної роботи педагогічних працівників ретельно аналізувалися, коригувалися, були роздруковані і додані до теки матеріалів методичного кабінету ЗДО. Звіти щодо аналізу дистанційної роботи педагогічні працівники надали щомісяця .

           Хочеться відмітити роботу деяких педагогів. Вихователь старшої групи «Веселка» Данильченко М.В. в своїй роботі використовує YouTube-канал, де розміщуює свої заняття за розкладом, а батькам надає посилання. Заняття  зберігаються на каналі, тому їх можна використовувати в будь-який час. Також у соціальній мережі Facebook , спільноті «Заклад дошкільної освіти № 175» започаткувала рубрику «Казочка від Оленки».

          Вихователь молодшої групи «Квіточки» Скидан В.С., також має свій YouTube-канал  та у своїй роботі активно використовує програму ADOBE Premsere Pro. Зручно. Відео виходять цікаві , яскраві, пізнавальні.

          Вихователь  спеціальної групи для дітей з порушенням мовлення «Барвінок» Гостіщева Л.П. використовує  LearningApps.org- онлайн-сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. Їх можна використовувати в роботі з інтерактивною дошкою або як індивідуальні вправи для дітей. Дозволяє створювати вправи різних типів на різні теми  

 

2.Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази, залучення додаткових джерел фінансування  ЗДО

Галузь освіти міста – один із пріоритетів в діяльності виконавчих органів міської влади, яка забезпечує інноваційний та є інвестицією  в соціально-економічний, національно-культурний, сталий розвиток м. Запоріжжя.

         У проектуванні освітньої реформи в нашій державі-розбудові нової української школи, як простору освітніх можливостей, звичайно, базисом є належне матеріальне-технічне забезпечення для збереження життя та здоров`я дітей. За системної, активної та дієвої підтримки Запорізької міської ради розпочато послідовну роботу, направлену на докорінні якісні зміни матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, нормативної відповідності умов їх утримання.

 

 1. Кадрове забезпечення

Освітній процес у дошкільному закладі забезпечують 60 працівників.  Дошкільний заклад укомплектовано педагогічними кадрами відповідно до Типових штатних нормативів. З них: 1 – директор, 1 — вихователь-методист, 1 – соціальний педагог, 2 – музичних керівника, 20 — вихователів, 4 — вчителя-логопеда, 1 – інструктор з фізичного виховання.

Якісний склад педагогічних кадрів. Освітній рівень педкадрів

Освіта кількість відсоток
молодший спеціаліст 14 46,6
бакалавр 1 3,3
спеціаліст 12 40
магістр 3 10
загальна середня освіта
іншого спрямування

 

Віковий склад педагогічних кадрів:

Вікова категорія кількість відсоток
до 30 років 2 6,6
30 – 40 років 8 26,8
41- 50  років 14 46,7
51 –  54 років 2  6,6
понад 55 років 4 13,3

 

Склад педагогічних кадрів за стажем роботи:

Стаж кількість відсоток
до 5 років 5 16,6
6-10 років 6 20
11-20 років 3 10,1
20 -30 10 33,3
понад 30 років 6 20

 

                 Склад педагогічних кадрів за результатами атестації

Категорія кількість відсоток
спеціаліст вищої категорії 6 19,4
спеціаліст І категорії 4 12,8
спеціаліст ІІ категорії 7 23,3
спеціаліст ( атестованих) 0 0
11 тарифний розряд 10 33,3
не атестувалися 2 10
9 тарифний розряд 1 3,3
педагогічне звання «Вихователь-методист» 5 16,6

      

       В ЗДО працює стабільний, працездатний, згуртований колектив однодумців, для яких характерні риси: працездатність, професіоналізм, стабільність, ініціативність, творчість. Кількісний та якісний склад педагогів за останній рік практично не змінювався. Але необхідно проводити подальшу роботу з педагогами щодо здобуття вищої педагогічної освіти.

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу ЗДО відзначається стабільністю та позитивною результативністю. 

 1. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я.

           Велика увага  педагогами приділялася питанню щодо формування здорового способу життя, а саме, дбайливого ставлення до свого організму, оволодінням гігієнічними навичками, правилами правильного харчування; вдосконаленню рухової активності дітей: організації рухливих ігор індивідуальним заняттям з удосконалення основних рухів. Для охорони психічного здоров’я в дошкільному закладі використовуються наступні прийоми: динамічні фізичні хвилинки, хвилинки релаксації, музичні  паузи.  

Робота щодо соціального захисту дітей пільгових категорій проводилась за 4-а напрямками:

 1. Виявлення та здійснення обліку дітей пільгового контингенту;
 2. Просвітницька робота з батьками з роз’яснення прав сімей пільгового контингенту (консультативна допомога батькам та особам, що їх замінюють).
 3. Створення належних умов щодо розвитку дітей пільгового контингенту (психолого-педагогічна допомога сім’ям, консультації вихователів, психолога, залучення дітей пільгового контингенту до відвідування гуртків на пільгових умовах, проведення корекційної роботи з метою повноцінного розвитку дітей пільгового контингенту).

 Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2022 року було проведено соціальне опитування сімей. Складено банк даних дітей пільгових категорій.

Упродовж 2022 – 2023 н.р. в ЗДО виховувалось та навчалось дітей пільгових категорій,   а саме:

Категорія дітей Кількість дітей
дітей-сиріт
дітей, позбавлених батьківської опіки та піклування
вимушені переселенці 1
дітей з малозабезпечених родин 
дітей з багатодітних родин 19
діти-інваліди
дітей військовослужбовців  Операції Об’єднаних Сил
дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
напівсиріт
інші категорії (діти з порушення мовлення)  42

 

 У зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) зусилля адміністрації закладу та медичних працівників були спрямовані на:

 • розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
 • щоденний контроль за дотримання правил респіраторної гігієни та виконанням протиепідемічних заходів;
 • проведення дезінфекції поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил, тощо)
 • проведення роз’яснювальної роботи з персоналом та здобувачами освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19) серед персоналу або здобувачів освіти;
 • проведення інструктажів для працівників щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19);
 • оновлення інформації на веб-сайті ЗДО  https://www.Оlenka175.zp.ua інформаційними матеріалами щодо профілактики   коронавірусної хвороби (COVID-19)

 

 Організація харчування у ЗДО

З урахуванням реалій сьогодення харчування в закладі відсутнє.     

 

Організація роботи із сім’єю

В умовах запровадження дистанційної форми організації освітнього процесу педагоги  виконували функцію модераторів, які пропонували педагогічну підтримку родинного виховання батькам. Щоб цей супровід був дієвим, вихователі дотримувалися послідовності та системності. Батьки були партнерами педагогічних працівників. Комунікація  педагогів відбувалася з батьками у соціальній мережі Viber, з метою надання інформаційно-освітніх послуг.    Взаємодія з родинами в умовах  дистанційної освіти мала такий  формат «педагог – батьки – дитина». Це пов’язане з несформованостю багатьох навиків у дітей, таких як опанування самостійного читання, вміння роботи з ІКТ, самоорганізації тощо. Після  проведення опитування батьків, щодо часу організації освітнього процесу (синхронному та асинхронному форматі), більшість батьків обрали асинхронну форму, та зазначили, що надані матеріали освітнього процесу використовувати в будь-який зручний час для них та їхньої дитини.   У комунікаційному каналі педагоги надають посилання на відеоматеріали занять за всіма видами діяльності,  поради, рекомендації, цікаві завдання і майстер – класи, коротенькі відео звернення, тощо. Найбільш дієвим, ефективним інструментами для комунікації  педагогів з батьками,   як показала наша практика роботи, були такі web сервіси:  ZOOM, CLASSROOM , YouTube-канал, розміщення на сайті ЗДО занять, рекомендацій для батьків щодо роботи з дітьми, відповідно до їхнього віку, Telegram канал,  використанням електронних платформ, GoogleMeet, Microsoft Teams  та соціальні мереж для  обміну миттєвими повідомленнями та мобільні застосунки на кшталт Viber дозволяють вести обговорення тем, завдань, проблем, інформації. Viber, Facebook Messenger — месенджери використовувались не лише для особистого спілкування, з їх допомогою  також вирішують і робочі питання. Також дозволяло вести обговорення тем, завдань, проблем, інформації. Великого значення у поширенні різного роду інформації для батьків (відео занять, повідомлень, новин, консультацій, пам’яток та порадників) педагогічні працівники надавали сайту  ЗДО.

Педагоги використовували у роботі матеріали, розміщенні на сайті МОН:

 • рубрика «Сучасне дошклілля під крилами захисту»:
 • платформу розвитку дошкільнят «НУМО»;
 • THE LEGO FOUNDATION» — ігрові онлайн-взаємодії для дошкільнят;
 • Telegram-канал «Підтримай дитину» (https://t.me/pidtrumaidutuny), де розміщено прості рекомендації, ігри та розвивальні вправи, які можна виконувати в сховищі, вдома чи під час евакуації. Матеріали (ігри, вправи, завдання, аудіоказки, словесні ігри, завдання дляартикуляційної гімнастики тощо) оновлюються щоденно;
 • поради з надання першої психологічної допомоги людям, які пережили кризову подію;
 • поради від експертів ЮНІСЕФ «Як підтримати дітей у стресових ситуаціях»;
 • інформаційний комікс для дітей «Поради від захисника України»;

хрестоматію для дітей дошкільного віку «Моя країна – Україна» з національно-патріотичного виховання.       

     У травні  на сайті  ЗДО розміщено матеріали дистанційних випускних ранків у старших групах: № 8 «Веселка» педагоги Марія ДАНИЛЬЧЕНКО Вікторія МОРОЗОВА, № 5 «Ромашка» педагоги Тетяна ГРИЦИНА,  Світлана МАРУХНЕНКО.

      Але, є певні пробеми, які виникають у педагогів  під час організації дистанційного навчання   з таких причин:

 • відсутність комп’ютерної техніки та доступ до мережі Інтернет  у батьків вихованців;
 • не дозволяє швидкість Інтернет-зв’язку
 • забезпечення зворотого зв‘язку з батьками

Аналіз дистанційної роботи у ЗДО показав, що    вихователями груп надавалися чіткі рекомендації та поради батькам, щодо закріплення набутих дітьми знань і практичних мовленнєвих, логіко-математичних навичок, досвіду їх соціалізації; покращення рівня виконання ними програми відповідно до свого вікового періоду.  надавалися практичні рекомендації щодо безпеки життєдіяльності та розширення знань і практичного досвіду вихованців.  YouTube-канал мають 10 педагогів педагогів: інструктор з фізичного виховання Оксана КСЄНДЗОВА, музичні керівники Яна ПОСНИК, Наталія ШМАРКО, вихователі Марія ДАНИЛЬЧЕНКО, Віра СКИДАН, Анастасія ГУДИМЕНКО, Людмила ГОСТІЩЕВА, Антоніна НЕСТЕРЕНКО,Світлана БАШЕЄВА, Каріна БОЖЕНКО.

Соціальні мережі Viber, Facebook Messenger — месенджери використовувалися для обміну повідомленнями,  У розділі «Дистанційна освіта» висвітлювалися: освітній процес всіх вікових груп,  окремі події із життя дошкільного закладу, інформаційні матеріали, тощо.

Дистанційне навчання дає результати, лише  тоді, коли є посильним для всіх учасників освітнього процесу.

 

Система роботи закладу щодо попередження травматизму

Організація роботи здійснюється відповідно Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, листа МОН України від 14.02.2019 № 1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти», а також за наказами ЗДО № 175. реалізації Концепції безпеки закладів освіти

Наказом директора по закладу призначено відповідального за організацію роботи ЗДО з охорони праці. Розроблено план заходів щодо організації роботи з охорони праці на навчальний рік, щодо попередження дитячого і дорожнього травматизму.

Робота колективу з даного напрямку будується на основі Базового компоненту  та спрямовано на формування елементарної життєвої компетенції вихованців, а саме вироблення в їх свідомості стереотипів поведінки в життєвому середовищі – навичок користування предметами та речами, поведінки в різних ситуаціях.

В умовах воєнного стану зазнала змін і організація роботи ЗДО.  Організація освітнього процесу залежить від безпекової ситуації у м. Запоріжжі.  Працівниками було опрацювано лист МОН України №1/4428-22 від 25.04.2022 «Про методичні рекомендації щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в закладах дошкільної освіти» питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження в надзвичайних ситуаціях». Отпрацьовано алгоритм дій   дій у разі НС.  

Проведено:

 • інструктажі з техногенної безпеки:
 • опрацювання Алгоритму дій працівників ЗДО №175 при сигналах оповіщення населення у воєнний час – 11.09.2023 (педагогічні та медичні працівники), 16.09.2023 (технічний персонал);
 • опрацювання інструкції щодо дій за   сигналами оповіщення та заходи безпеки в умовах правового режиму воєнного стану – 16.10.2022;
 • підвищення кваліфікації, рівня обізнаності та підготовки педагогічних та інших працівників закладів освіти з безпекових питань, питань базових психологічних втручань, основ психологічної самодопомоги і прав, свобод та обов’язків громадянина 12.2022

     Серед актуальних проблем, які сьогодні вирішує заклад освіти, є завдання з формування у дошкільників навичок безпечної поведінки. На виконання плану заходів щодо попередження дитячого травматизму у період  24.05.2023 по 28.05.2023  у ЗДО проведено Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності та Тиждень безпеки дитини (наказ від  07.04.2023 № 11 )   Дітям  пропонувалися різноманітні форми роботи: заняття, дидактичні ігри, читання художньої літератури, обговорення проблемних ситуацій. Батькам надаються консультації, поради, рекомендуються тематичні відео для дітей.

.Під час Тижня проводилася роз’яснювальна робота з учасниками освітнього процесу щодо безпечного поводження у побуті, у транспорті, в природі, довкіллі, вдома; набуття уявлень щодо особистої безпеки у надзвичайних ситуаціях, мінна безпека.

Навчання працівників ЗДО здійснюється шляхом проведення інструктажів та відповідною перевіркою знань. Всі події проведення вищезазначених заходів висвітлено на  сайті та соціальній групі «ЗДО № 175» у мережі  Facebook. Випадків травмування з працівниками  на робочому місці не зафіксовано.

 5.Залучення педагогічної та батьківської громадськості. Аналіз звернень громадян.

Безпосереднє керівництво ЗДО №175 здійснює директор Яценко О.В. З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у закладі до­шкільної освіти прийнято такі форми самоуправління:

— Рада ЗДО

— профспілковий комітет

— педагогічна рада       

— загальні збори  

— комісія з ОП

Управлінські рішення та дії директора ЗДО поточного року були  спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності коллективу, виконання річних завдань:

 • комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;
 • організація заходів з підготовки реалізації проектів освітньому процесі;
 • організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння мето­дами навчання та виховання дітей у сім’ї;
 • колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу закладу дошкільної освіти. Працює веб-сайт ЗДО, де можна знайти інформацію, яка розрахована, в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з усієї України. Цікаві статті, фотогалерея, висвітлення поточної роботи — все це сприяє відкритості ЗДО і залученню батьків;
 • організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило;
 • організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, є невід’ємною складовою успішного управління закладом. Кращі працівники були відзначенні грамотами;
 • організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через раду ЗДО, загальні збори.

      З урахуванням реалій сьогодення та дії правового режиму воєнного стану, питання щодо створення безпечного, комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу й підвищення якості освітньої діяльності закладу дошкільної освіти залишаються пріоритетнимиі. Окрім того, особлива увага приділяться роботі з батьками й налагодженню тісної комунікації між усіма учасниками освітнього процесу та формуванню соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку.

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.